:: بایگانی بخش اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها: ::
:: سخنرانی علمی - کاربردی - ۱۳۹۶/۵/۲۴ -
:: کنفرانس مکانیک سنگ ایران - ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ -
:: همایش - ۱۳۹۵/۵/۶ -
:: اطلاعیه - ۱۳۹۵/۲/۲۶ -
:: دومین کنفرانس منطقه‌ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران - ۱۳۹۴/۸/۱۳ -
:: اطلاعیه - ۱۳۹۴/۴/۱۶ -
:: خبر - ۱۳۹۴/۳/۳ -
:: خبر - ۱۳۹۳/۴/۲۳ -