انجمن تونل ایران- کتاب
مجموعه چکیده مقالات سیزدهمین کنفرانس تونل ایران

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/23 | 

 

مجموعه چکیده مقالات سیزدهمین کنفرانس تونل ایران

 "افق های جدید در تونل سازی"

 ۲۷ تا ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۸

نشانی مطلب در وبگاه انجمن تونل ایران:
http://irta.ir/find.php?item=1.155.3633.fa
برگشت به اصل مطلب