انجمن تونل ایران- کتاب
مجموعه چکیده مقالات سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمین کتفرانس تونل ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/23 | 


 


مجموعه چکیده مقالات سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمین کتفرانس تونل ایران

 "تونلسازی و تغییر اقلیم"

 ۶ تا ۸ آذر ماه ۱۳۹۶

نشانی مطلب در وبگاه انجمن تونل ایران:
http://irta.ir/find.php?item=1.155.3631.fa
برگشت به اصل مطلب