انجمن تونل ایران- مقالات عمومی
مقالات عمومی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/8/27 | 

مروری بر فضاهای زیرزمینی در ایران از گذشته تا کنون:

 ·قنات
 ·تونل های آب
 ·تونل های راه آهن
 ·تونل های مترو
 ·تونل های راه
 ·تونل های شهری

نشانی مطلب در وبگاه انجمن تونل ایران:
http://irta.ir/find.php?item=1.130.280.fa
برگشت به اصل مطلب