انجمن تونل ایران- تونلهای عمیق و طویل (WG17)
کارگروه عمیق و طویل (WG۱۷)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/7/19 | 

کارگروه تونلهای عمیق و طویل (WG۱۷)
ضرورت تشکیل:
۱ـ عبور از رشته کوههای البرز و زاگرس برای اهداف گوناگون نیاز مند احداث تونلهای عمیق و طویل است

۲-مخاطرات تونلهای عمیق و طویل قابل توجه  است و نیاز به دانش و تجربه ویژه دارد.

۳-تجربیات کشور در این موضوع نیاز به نهادینه سازی و رشد و توسعه دارد.

AWT IMAGE

اهداف:
۱ـ شناسایی و جمع آوری اطلاعات و تجربیات تونلهای بلند در کشور
۲- شناسایی متخصصین و صاحبنظران و علاقه مندان  به موضوع و تشکیل پایگاه علمی پژوهشی
۳ـ ایجاد بانک اطلاعات متمرکز در این موضوع 
۴- توسعه و ترویج دانش طراحی و ساخت و بهره برداری تونلهای عمیق و طویل با انتشار کتاب و مقاله
 ۵ـ تدوین دستورالعمل‏های مفید برای طراحی و ساخت .
۷ـ شناسایی و چاره اندیشی برای  مهمترین چالشهای مهندسی موجود در تونلهای عمیق و طویل
۸ـ طرح، هدایت و راهبری و پروژه‏های تحقیقاتی  در این موضوع.

۹- ایجاد ارتباطات بین المللی جهت استفاده از آخرین پیشرفتهای علمی و فن آوری در تونلهای عمیق و طویل
۱۰-ارتقاء دانش تونلسازی عمیق و طویل جهت کاهش ریسک استفاده از این تونل ها به عنوان یک راه حل.
  

AWT IMAGE

برنامه‏ کاری:
۱- فراخوان اعضای ثبت نام شده در این کارگروه وتشکیل هسته علمی کارگروه از خبرگان این موضوع
۲ـ برگزاری همایشها و کنفرانسهای علمی – کاربردی و نشست های تخصصی اعضا با هسته علمی .
۳ـ هماهنگی و اطلاع رسانی در خصوص همایشها به اعضا.
۴ـ برقراری ارتباط با سایر مجامع علمی از جمله دانشگاهها و انجمن های تخصصی و کارفرمایان و نهاد های با لادستی جهت دریافت حمایتهای مادی و معنوی برای تحقیق و توسعه
۵ـ در یافت پیشنهادات علمی پژو هشی جهت ترویج تحقیقات بنیادی و کاربردی


فرم عضویت در کارگروه مربوطه

AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه انجمن تونل ایران:
http://irta.ir/find-1.114.233.fa.html
برگشت به اصل مطلب