انجمن تونل ایران- هیات مدیره انجمن
اعضای هیات مدیره

حذف تصاویر و رنگ‌ها

هیات مدیره  و بازرسان دوره هشتم  (1396 تا 1399)

اعضای اصلی آقای دکتر مرتضی قارونی نیک (رئیس انجمن)

 آقای دکتر  سیامک هاشمی  (نایب رئیس انجمن)

 آقای دکتر محسن کریمی  (خزانه دار)

 آقای دکتر جعفر حسن پور

 آقای مهندس امید روشنی

اعضای علی البدل

 آقای مهندس  مصطفی عماد

 آقای دکتر علی یساقی 

بازرسان آقای مهندس  فرشید ترابی مهر (بازرس اصلی)

 آقای مهندس  علیرضا صالحی (بازرس علی البدل)


هیات مدیره  و بازرسان دوره هفتم  (1393 تا 1396)

اعضای اصلی آقای مهندس ابوالقاسم مظفری شمس (رئیس انجمن)

 آقای دکتر  سیامک هاشمی  (نایب رئیس انجمن)

 آقای مهندس غلامرضا شمسی  (خزانه دار)

 آقای دکتر مرتضی قارونی نیک

 آقای مهندس محسن کریمی

اعضای علی البدل

 آقای مهندس  علیرضا صالحی

 آقای دکتر مهدی موسوی

بازرسان آقای مهندس  فرزان رفیعا (بازرس اصلی)

 آقای  دکتر جعفر حسن پور (بازرس علی البدل)

 

هیات مدیره و بازرسان دوره ششم (1389 تا 1392)

اعضای اصلی آقای مهندس ابوالقاسم مظفری شمس (رئیس انجمن)

 آقای دکتر  سیامک هاشمی  (نایب رئیس انجمن)

 آقای مهندس محمدرضا یاقوتی (خزانه دار)

 آقای دکتر محمدحسین صدقیانی

 آقای مهندس محمد خسروتاش 

اعضای علی البدل

 آقای مهندس  علیرضا صالحی

 آقای مهندس غلامرضا شمسی

بازرسان آقای مهندس احمد جوهری جوان (بازرس اصلی)

 آقای  مهندس مصطفی عماد (بازرس علی البدل)


هیات مدیره و بازرسان دوره پنجم (1386 تا 1389)

اعضای اصلی آقای مهندس ابوالقاسم مظفری شمس (رئیس انجمن)

 آقای مهندس حسین کنعانی مقدم (نایب رئیس انجمن)

 آقای مهندس محمدرضا یاقوتی (خزانه دار)

 آقای دکتر محمدحسین صدقیانی

 آقای دکتر مرتضی قارونی نیک

اعضای علی البدل

 آقای مهندس  محمد خسروتاش

 آقای دکتر مصطفی شریف زاده

بازرسان آقای دکتر محمدجواد جعفری (بازرس اصلی)

 آقای دکتر ایرج رحمانی (بازرس علی البدل)


هیات مدیره و بازرسان دوره چهارم (1384 تا 1386)

اعضای اصلی آقای مهندس حسین کنعانی مقدم (رئیس انجمن)

 آقای دکتر حسین صالح زاده (نایب رئیس انجمن)

 آقای مهندس عقیل قدیم(خزانه دار)

 آقای دکتر مرتضی قارونی نیک

 آقای دکتر مصطفی شریف زاده

اعضای علی البدل

 آقای مهندس  علی یساقی

 آقای دکتر حسین سالاری راد

بازرسان آقای دکتر محمدجواد جعفری (بازرس اصلی)

 آقای دکتر اورنگ فرزانه (بازرس علی البدل)


هیات مدیره و بازرسان دوره سوم (1382 تا 1384)

اعضای اصلی آقای دکتر محمدحسین صدقیانی (رئیس انجمن)

 آقای دکتر مرتضی قارونی نیک (نایب رئیس انجمن)

 آقای مهندس عقیل قدیم(خزانه دار)

 آقای مهندس حسین کنعانی مقدم

 آقای دکتر علی یساقی

اعضای علی البدل

 آقای مهندس  ساعد مسعودی

 آقای مهندس کامران پهلوان مازندرانی

بازرسان آقای دکتر محمدجواد جعفری (بازرس اصلی)

 آقای مهندس بابک وکیلی (بازرس علی البدل)

 

هیات مدیره و بازرسان دوره دوم (1380 تا 1382)

اعضای اصلی آقای دکتر مرتضی قارونی نیک (رئیس انجمن)

 آقای دکتر محمد حسین صدقیانی (نایب رئیس انجمن)

 آقای دکتر علی فرهادی (خزانه دار)

 آقای مهندس حسین کنعانی مقدم

 آقای دکتر محمود احمدی نژاد

اعضای علی البدل

آقای مهندس فرزان رفیعا

آقای مهندس عباس وفایی زنوز

بازرس آقای دکتر علی یساقی 

هیات مدیره و بازرسان دوره اول (1377 تا 1380)

اعضای اصلی

آقای دکتر محمد حسین صدقیانی (رئیس انجمن)

 آقای مهندس فرزان رفیعا (نایب رئیس انجمن)

 آقای مهندس عباس وفایی زنوز(خزانه دار)

 آقای دکتر احمد فهیمی فر

 آقای دکتر مرتضی قارونی نیک

اعضای علی البدل

آقای مهندس حسین کنعانی مقدم

بازرسان

آقای دکتر سید حسن بصیر (بازرس اصلی)

آقای دکتر کاظم نجم (بازرس علی البدل)

 

 

 

 

 

 

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن تونل ایران:
http://irta.ir/find.php?item=1.99.19.fa
برگشت به اصل مطلب