انجمن تونل ایران- انجمن های علمی مرتبط
انجمنهای علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۴/۲۳ | 

انجمن بین المللی تونل (ITA)

انجمن مکانیک سنگ ایران

انجمن مهندسی  معدن ایران

انجمن زمین شناسی مهندسی ایران

انجمن ژئوتکنیک ایران

انجمن علوم و مهندسی منابع آب

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن تونل ایران:
http://irta.ir/find.php?item=1.77.67.fa
برگشت به اصل مطلب