انجمن تونل ایران- اهداف و برنامه‌ها
اهداف انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها

به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقاء دانش فن و صنعت تونل‌سازی و فضاهای زیرزمینی و توسعه کمی و کبفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی، پژوهشی و اجرایی در زمینه‌های مربوط، انجمن تونل ایران تشکیل می‌گردد.

یجاد و تحکیم روابط علمی و تحقیقاتی و فنی در سطح ملی و بین‌المللی بین محققان و متخصصانی که به گونه‌ای با صنعت تونل سازی مرتبط می‌باشند.

1. همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به موضوع فعالیت انجمن.

2. ترغیب و تشویق پژوهشگران و مجریان و دست اندرکاران در صنعت تونل‌سازی.

3. ارائه خدامات آموزشی و پژوهشی و فنی.

4. تشکیل گردهمایی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین المللی.

5. انتشار کتب و نشریات علمی.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن تونل ایران:
http://irta.ir/find.php?item=1.57.18.fa
برگشت به اصل مطلب