انجمن تونل ایران- تونلهای عمیق و طویل
کارگروه عمیق و طویل

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/7/19 | 

کارگروه تونلهای عمیق و طویل
ضرورت تشکیل:
1ـ عبور از رشته کوههای البرز و زاگرس برای اهداف گوناگون نیاز مند احداث تونلهای عمیق و طویل است

2-مخاطرات تونلهای عمیق و طویل قابل توجه  است و نیاز به دانش و تجربه ویژه دارد.

3-تجربیات کشور در این موضوع نیاز به نهادینه سازی و رشد و توسعه دارد.

AWT IMAGE

اهداف:
1ـ شناسایی و جمع آوری اطلاعات و تجربیات تونلهای بلند در کشور
2- شناسایی متخصصین و صاحبنظران و علاقه مندان  به موضوع و تشکیل پایگاه علمی پژوهشی
3ـ ایجاد بانک اطلاعات متمرکز در این موضوع 
4- توسعه و ترویج دانش طراحی و ساخت و بهره برداری تونلهای عمیق و طویل با انتشار کتاب و مقاله
 5ـ تدوین دستورالعمل‏های مفید برای طراحی و ساخت .
7ـ شناسایی و چاره اندیشی برای  مهمترین چالشهای مهندسی موجود در تونلهای عمیق و طویل
8ـ طرح، هدایت و راهبری و پروژه‏های تحقیقاتی  در این موضوع.

9- ایجاد ارتباطات بین المللی جهت استفاده از آخرین پیشرفتهای علمی و فن آوری در تونلهای عمیق و طویل
10-ارتقاء دانش تونلسازی عمیق و طویل جهت کاهش ریسک استفاده از این تونل ها به عنوان یک راه حل.
  

AWT IMAGE

برنامه‏ کاری:
1- فراخوان اعضای ثبت نام شده در این کارگروه وتشکیل هسته علمی کارگروه از خبرگان این موضوع
2ـ برگزاری همایشها و کنفرانسهای علمی – کاربردی و نشست های تخصصی اعضا با هسته علمی .
3ـ هماهنگی و اطلاع رسانی در خصوص همایشها به اعضا.
4ـ برقراری ارتباط با سایر مجامع علمی از جمله دانشگاهها و انجمن های تخصصی و کارفرمایان و نهاد های با لادستی جهت دریافت حمایتهای مادی و معنوی برای تحقیق و توسعه
5ـ در یافت پیشنهادات علمی پژو هشی جهت ترویج تحقیقات بنیادی و کاربردی


فرم عضویت در کارگروه مربوطه

AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه انجمن تونل ایران:
http://irta.ir/find.php?item=1.114.233.fa
برگشت به اصل مطلب