انجمن تونل ایران- کمیته های تخصصی
کمیته های تخصصی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

گروه های کاری:

 گروه های کاری انجمن تونل ایران مطابق با کمیته های انجمن بین المللی تونل انتخاب شده اند و مسئول بررسی نیازهای کاری و تخصصی، جمع آوری دستورالعمل های موجود و تدوین و تکمیل آیین نامه های مرتبط، برقراری ارتباط با مجامع علمی و مراکز تحقیقاتی، ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و فنی می باشند.
بدینوسیله از کلیه متخصصان و علاقمندان دعوت می شود به منظور همکاری با هر یک از گروه های فوق با انجمن تونل ایران تماس بگیرند.
معرفی روسای کارگروههای انجمن تونل ایران به انجمن بین المللی فضاهای زیرزمینی و تونل(ITA):

1. فضاهای زیرزمینی و محیط زیست - دکتر جعفر حسن پور

Email: jafar_hassanpour@yahoo.com

2. امور قراردادی - مهندس محمدرضا یاقوتی

Email:mrezay69@gmail.com

3. حفاری مکانیزه - مهندس محمد خسروتاش

Email:mo_khosrotash@yahoo.com

4. تونلهای عمیق و طویل - مهندس غلامرضا شمسی

Email:shams@sahelce.com

5. تحقیقات - دکتر سیامک هاشمی

Email:siamak_hashemi@yahoo.com

6. بهداشت و ایمنی کار- مهندس محسن هدایتی فر

Email:hiva1345@yahoo.com

7. تعمیر و نگهداری تونلها - مهندس محسن کریمی

Email:m.karimy8m@gmail.com

8. اثرات لرزه ای و تونلها - دکتر محمدحسین صدقیانی

Email:mhsadagh@sharif.ir

9. تونلهای زیرآب و شناور - مهندس مصطفی عماد

Email:mostafaemad@gmail.com

10. استفاده از شاتکریت - دکتر مرتضی قارونی نیک

Email:gharouni@doctor.com

11. تونل سازی سنتی - مهندس علیرضا صالحی

Email:a_r_salehi@yahoo.com

12. مسائل شهری و راهکارهای زیرزمینی - دکتر مهرداد امامی تبریزی

Email:m.emamitabrizi@gmail.com

13. مدیریت سرمایه در چرخه عمر تونلها - دکتر شکراله زارع

Email:zare@shahroodut.ac.ir

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن تونل ایران:
http://irta.ir/find.php?item=1.101.24.fa
برگشت به اصل مطلب